Stay Safe with Thanya

ชื่อคลิป : Stay Safe with Thanya
สถานประกอบการ : ธรรญา นวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
ประเภท : สถานประกอบการขนาดเล็ก
ผู้ส่งเข้าประกวด : อักษิกา จันทรวินิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Safety instruction when visit massage & spa shop
after released from lockdown