Sdo Music Academy

ชื่อคลิป : สถาบันสอนดนตรี Sdo Academy
สถานประกอบการ : สถาบันสอนดนตรี Sdo Academy จ.สมุทรสาคร
ประเภท : สถานประกอบการขนาดเล็ก
ผู้ส่งเข้าประกวด : ชุมพล สิมาเลาเต่า