New Normal - ณวรา เนอสซิ่งแคร์ โดย นวศรี เนอสซิ่งโฮม

ชื่อคลิป : New Normal - ณวรา เนอสซิ่งแคร์ โดย นวศรี เนอสซิ่งโฮม
สถานประกอบการ : ณวรา เนอสซิ่งแคร์ โดย นวศรี เนอสซิ่งโฮม กรุงเทพมหานคร
ประเภท : สถานประกอบการขนาดเล็ก
ผู้ส่งเข้าประกวด : อรนันท์ อุดมภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สุงอายุ ณวรา เนอสซิ่งแคร์ โดย นวศรี เนอสซิ่งโฮม บริหารงานโดย บริษัท เบทเทอร์ เฮลท์แคร์ โซลูชั่นส์ จำกัด โดยมี น.ส.อรนันท์ อุดมภาพ เป็นผู้บริหาร คนทั่วไปจะรู้จักในนามศูนย์ จึงส่งประกวดในนามศูนย์ฯ