โควิด 19

ชื่อคลิป : โควิด-19
สถานประกอบการ : บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด จ.สมุทรปราการ
ประเภท : สถานประกอบการขนาดใหญ่
ผู้ส่งเข้าประกวด : ประไพร เที่ยงธรรม